VĂN HÓA-XÃ HỘI
KỶ NIỆM 32 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 06/12/2021)
08/12/2021 12:00:00

Sau hơn nửa thế kỷ đấu tranh cách mạng và kháng chiến chống giặc ngoại xâm, cả nước có trên 4 triệu cựu chiến binh (CCB), là những người đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; được rèn luyện qua thử thách, gian khổ và tích lũy nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh cách mạng; kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc. Có những đồng chí từng tham gia các đội tự vệ Đỏ trong phong trào XôViết Nghệ -Tĩnh năm 1930 - 1931, tham gia Đội du kích Bắc Sơn, du kích Nam Kỳ, Cứu quốc quân, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, du kích Ba Tơ; nhiều đồng chí tham gia chiến đấu từ những ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945, kháng chiến chống Pháp; số đông trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Trước bối cảnh tình hình thế giới, trong nước hết sức khó khăn, với bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm đối với vận mệnh của Tổ quốc, CCB mong muốn được tập hợp thành một tổ chức thống nhất, hợp pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đầu những năm 80 của thế kỷ XX, ở một số địa phương đã xuất hiện những Câu lạc bộ CCB, Ban liên lạc truyền thống, Ban liên lạc đồng đội, đồng ngũ... nhằm giúp đỡ nhau trong cuộc sống đời thường. Nhiều ban liên lạc, câu lạc bộ CCB đề nghị Đảng, Nhà nước cho phép thành lập tổ chức Hội CCB trong cả nước.

Xuất phát từ tình hình, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và đáp ứng nguyện vọng thiết tha, chính đáng của đông đảo CCB Việt Nam, ngày 06/12/1989, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) đã quyết định cho thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Từ đó, ngày 6/12 hằng năm được lấy làm Ngày truyền thống của Hội. Sự ra đời của Hội Cựu chiến binh Việt Nam là dấu mốc lịch sử quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của lực lượng CCB để tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” phục vụ sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước trong thời bình, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu. Hội Cựu chiến binh Việt Nam ra đời đã thu hút đông đảo các thế hệ CCB tham gia, tổ chức Hội nhanh chóng được hình thành và phát triển ở khắp mọi miền đất nước.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một đoàn thể quần chúng cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động chính trị - xã hội trong khuôn khổ đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội; là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngay từ khi thành lập, Hội CCB Việt Nam nhanh chóng khẳng định được vai trò, vị trí của mình, từng bước xây dựng hệ thống tổ chức Hội vững mạnh; bảo đảm chính trị, tư tưởng, đội ngũ cán bộ, hội viên. Hệ thống tổ chức Hội đã được xây dựng hoàn chỉnh từ Trung ương đến cơ sở; đến nay 100% xã, phường có tổ chức Hội và xuống các thôn, ấp, bản, tổ dân phố đều có chi hội, phân hội hoặc có CCB làm nòng cốt trong công tác vận động quần chúng.

Qua 32 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ CCB Việt Nam tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, khẳng định vị thế của một tổ chức chính trị - xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân; xây dựng nên truyền thống vẻ vang của Hội: “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”

- Trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với chế độ XHCN và Nhân dân đã được hàng triệu CCB tôi luyện, thử thách, khẳng định trong chiến tranh cách mạng, truyền thống đó lại càng được phát huy mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

- Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc, của Đảng và Quân đội ta đã được Hội Cựu chiến binh Việt Nam kế thừa và phát huy. Đường lối, chủ trương, nguyên tắc của Đảng, lợi ích của nhân dân và chức năng, nhiệm vụ của Hội là cơ sở để đoàn kết, thống nhất trong xây dựng và hoạt động. Hội không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết gắn bó trong nội bộ, đoàn kết với nhân dân, đoàn kết quốc tế.

- Gương mẫu là phẩm chất tốt đẹp của người CCB Việt Nam, thể hiện qua năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống đối với Nhân dân và trong tổ chức, cơ quan, đơn vị mình sống và làm việc; nói đi đôi với làm là phương châm hành động của hàng triệu CCB; nhiều CCB là những tấm gương sáng, mẫu mực, uy tín được nhân dân tin tưởng, làm theo và yêu mến.

- Đổi mới với phương châm“ Cựu mà không cũ, cựu mà mới”, các cấp hội, hội viên CCB đã quán triệt, thấm nhuần và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước; nhất là đổi mới về tư duy, lý luận, tác phong, phương pháp chỉ đạo và hoạt động thực tiễn. Nhiều tổ chức hội, hội viên đã nỗ lực, nghiên cứu, sáng tạo trong hoạt động thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới.

32 năm xây dựng và trưởng thành, với truyền thống vẻ vang của Hội “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”. Hội CCB Việt Nam luôn khẳng định được vai trò, vị thế của một tổ chức chính trị trong hệ thống chính trị của Đảng. Với kết quả hoạt động, xây dựng trong nhiều năm qua, Hội CCB Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng cao quý, Hội CCB Việt Nam luôn xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, nhà nước, MTTQ và sự tín nhiệm của nhân dân.

Cïng víi sù ra ®êi cña Héi CCB ViÖt Nam. Héi CCB x· §øc ChÝnh ®­îc thµnh lËp ngµy 19/5/1990 theo QuyÕt ®Þnh cña huyÖn uû CÈm B×nh; §¶ng uû x· ®· ra NghÞ quyÕt chØ ®Þnh BCH l©m thêi gåm 05 ®/c; ngµy 28/6/1990 Héi CCBx· §øc ChÝnh long träng tæ chøc lÔ ra m¾t víi 93 héi viªn sinh ho¹t ë 8 chi héi. Tr¶i qua 32 n¨m x©y dùng ho¹t ®éng vµ tr­ëng thµnh Héi CCB x· ®· qua 7 kú §¹i héi, mçi kú ®¹i héi ®¸nh dÊu mét b­íc ph¸t triÓn, tr­ëng thµnh vÒ mäi mÆt cña Héi. §Õn nay, Héi CCB x· cã 589 héi viªn tham gia sinh ho¹t ë 7 chi héi trong toµn x·.

Hội thường xuyên quan tâm quán triệt, tổ chức, vận động hội viên giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện và vận động nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia ý kiến xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội; chủ động ngăn chặn, đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản động; lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, động viên CCB tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh; triển khai có hiệu quả nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; xây dựng đoàn kết trong nội bộ Hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Héi th­êng xuyªn ®Èy m¹nh thùc hiÖn phong trµo thi ®ua "CCB g­¬ng mÉu", ®éng viªn các thế hệ CCb ®oµn kÕt gióp nhau ph¸t triÓn kinh tÕ, gi¶m nghÌo lµm giÇu chÝnh ®¸ng, cïng nhau vun ®¾p nghÜa t×nh ®ång ®éi, đÕn nay tû lÖ hé giÇu, kh¸ trong Héi ®¹t 82,5%, hé nghÌo lµ 3 hộ = 0,55%. Héi lu«n quan tâm tổ chức thực hiện tèt c«ng tác t×nh nghÜa trong nội bộ hội; phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tích cực tham gia giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; động viên đoàn viên, thanh niên lên đường nhập ngũ.

Phối hợp với c¸c nghµnh ®oµn thÓ tham gia lµm tèt c«ng t¸c hoµ gi¶i, tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia cuéc vËn ®éng "Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc” , Tham gia ñng hé x©y dùng c¸c quü do MTTQ ViÖt Nam ph¸t ®éng, ®ãng gãp x©y dùng c¸c lo¹i quü ®Þa ph­¬ng vµ Héi cÊp trªn ph¸t ®éng. Hàng năm hội viên đạt danh hiệu “Hội viên gương mẫu” , gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hóa” đều đạt tỷ lệ trên 98%.

32 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Cựu chiến binh xã Đức Chính liªn tôc ®­îc Héi CCB huyÖn CÈm Giµng, Héi CCB tØnh H¶i D­¬ng c«ng nhËn lµ ®¬n vÞ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiÒu n¨m liÒn Héi ®­îc Héi CCB tØnh H¶i D­¬ng t¨ng b»ng khen ®¬n vi cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong phong trµo thi ®ua x©y dùng Héi TSVM. N¨m 2000 Héi CCB tỉnh Hải Dương tặng cờ thi đua đơn vị xuát sắc; n¨m 2006 ®­îc Bé Lao ®éng - TBXH tÆng b»ng khen ®¬n vÞ cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong thùc hiÖn c«ng t¸c ®Òn ¬n ®¸p nghÜa; N¨m 2010 tæng kÕt 4 n¨m thùc hiÖn cuéc vËn ®éng "Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh" Héi CCB x· ®­îc Huyện ủy huyÖn CÈm giµng tÆng giÊy khen; N¨m 2011 UBND tØnh H¶i D­¬ng tÆng B»ng khen “Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCB đoàn kết giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi giai đoạn 2007-2011”; năm 2014 UBND tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen “Có thành tích xuất săc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2009-2014”; Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng 02 Bằng khen: “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu” năm 2016 và năm 2021.

Kû niÖm 32 n¨m ngµy thµnh lËp Héi CCB ViÖt Nam nhằm ôn lại quá trình hình thành và phát triển, khẳng định uy tín, vị trí vai trò và những thành tựu to lớn của Hội CCB việt Nam nói chung, Hội CCB xã nhà nói riêng, cổ vũ động viên cán bộ, hội viên CCB tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ (2020-2025) và hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ (2017-2022); xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và tín nhiệm của nhân dân.

Năm 2022 là năm diễn ra Đại hội đại biểu Hội CCB các cấp nhiệm kỳ (2022-2027),Trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID -19, tình hình ANCT-TTATXH diễn biến phức tạp. Vì vậy, cán bộ, hội viên cần quán triệt xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác Hội và nhiệm vụ địa phương năm 2022. Tổ chức thành công đại hội đại biểu Hội CCB xã lần thứ VIII nhiệm kỳ (2022-2027), thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ (2022-2027, xây dựng xã Đức chính giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh xứng danh xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

Víi vÞ thÕ cña Héi CCB ViÖt Nam, cánbộ, hội viên Héi CCB x· §øc chÝnh tiÕp tôc ®Èy m¹nh thùc hiÖn phong trµo thi ®ua "CCB g­¬ng mÉu" x©y dùng Héi TSVM, phn đu hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ca Hi, nhim v chÝnh trÞ cña ®Þa ph­¬ng, luôn luôn là ch da tin cy, vng chc ca cp y Đng, chính quyn, m·i m·i xøng ®¸ng víi niÒm tin yªu cña §¶ng, chÝnh quyÒn vµ nh©n d©n.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3232
Trước & đúng hạn: 3232
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 14:12:26)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỨC CHÍNH - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Trần Văn Tưởng

Địa chỉ: Chủ tịch UBND xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203 780 105

Email: tranvantuong@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 141
Hôm nay: 269
Tất cả: 47,209