VĂN HÓA-XÃ HỘI
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng xã Đức Chính năm 2022
16/02/2022 03:13:11

Ngày 10/2 UBND xã Đức Chính ban hành Kế hoạch về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng xã Đức Chính năm 2022.

1. MỤC TIÊU ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2022
- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn, gắn kết, thúc đẩy cải cách hành chính, đẩy mạnh tiến độ xây dựng Chính quyền điện tử.
- Phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, ứng dụng các phần mềm dùng chung, phần mềm chuyên ngành tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử.
- Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng và phát triển CNTT.
2. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
* Về hạ tầng kỹ thuật
- Hoàn thành mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử của ; kết nối từ các cơ quan Đảng, chính quyền cấp trên đến xã thông suốt.
- Phấn đấu nâng cấp hệ thống phòng họp trực tuyến của xã để kết nối thông suốt với cấp trên.
- Đầu tư nâng cấp máy tính làm việc, nâng cấp dung lượng đường truyền đảm bảo trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, thống nhất.
* Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước
- 100% các cán bộ, công chức duy trì và triển khai sử dụng ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (phiên bản nâng cấp), đảm bảo 100% văn bản đi, đến được gửi, nhận trên phần mềm.
- Duy trì và phát triển Cổng thông tin điện tử của phấn đấu năm 2022 các văn bản chỉ đạo điều hành của được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử.
- 100% cán bộ công chức sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ mail.haiduong.gov.vn trong công việc.
- Tăng cường áp dụng các phần mềm ứng dụng chuyên ngành phục vụ các công tác nghiệp vụ khác theo đặc thù của mỗi bộ phận.
- Triển khai ứng dụng chữ ký số trong công tác chỉ đạo, điều hành.
* Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và Doanh nghiệp
- Từng bước nâng cấp, phát triển thêm các chức năng, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống Trang thông tin điện tử của xã bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử.
- Tổ chức tiếp nhận ý kiến góp ý trên môi trường mạng, chuyên mục hỏi đáp trực tuyến về hoạt động của các cơ quan nhà nước để phục vụ người dân, doanh nghiệp.
- Phấn đấu 50% thủ tục hành chính ở UBND xã được cung cấp thành công dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.
- Duy trì, vận hành, nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của .
- Phấn đấu 100% Bộ phận một cửa xã có trang bị đầy đủ các thiết bị công nghệ thông tin và ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin phù hợp việc tiếp nhận, theo dõi quá trình xử lý, tra cứu, thống kê, tổng hợp, trả kết quả hồ sơ theo yêu cầu của người dân và doanh nghiệp; phần mềm đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cán bộ, công chức thụ lý thủ tục hành chính.
* Đảm bảo an toàn thông tin
- Xây dựng các chính sách, giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trên mạng theo quy định và đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.
- Đảm bảo 100% máy tính trong các cơ quan hành chính nhà nước được cài đặt phần mềm chống virus, phần mềm độc hại.
- Xây dựng, duy trì và áp dụng quy trình nghiệp vụ đảm bảo an toàn bảo mật trên mạng của các đơn vị.
* Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT, tuyên truyền, phổ biến kiến thức CNTT
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành, chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan, đơn vị.
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT trong xử lý công việc cho cán bộ, công chức.
Kế hoạch đã đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể như sau:
Giải pháp về môi trường chính sách
- Tổ chức rà soát, triển khai có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông về lĩnh vực CNTT; ban hành các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT.
- Xây dựng và ban hành các quy chế quy định về quản lý, vận hành các hệ thống CNTT.
Giải pháp tài chính
- Thu hút mọi nguồn lực cho ứng dụng CNTT, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các hệ thống CNTT làm nền tảng.
- Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các nguồn vốn khác.
Giải pháp triển khai
- Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả các hệ thống đã được đầu tư; đánh giá hiệu quả việc sử dụng các phần mềm, đưa ra vấn đề khó khăn để giải quyết khắc phục, tiếp tục triển khai và đề xuất những ứng dụng phần mềm mang lại hiệu quả cao.
- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về hiệu quả và lợi ích khi ứng dụng CNTT.
- Tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các xã về xây dựng Chính quyền điện tử, ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
- Triển khai từng nội dung, hạng mục, từng giai đoạn tùy thuộc vào điều kiện kinh phí của địa phương.
- Gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với cải cách hành chính, gắn trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị với kết quả ứng dụng CNTT và cải cách hành chính của đơn vị mình.
Giải pháp tổ chức
- Tăng cường các hoạt động của Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT; kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT tại ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong triển khai ứng dụng CNTT.
- Bố trí đào tạo cán bộ chuyên trách CNTT nhằm vận hành thông suốt các ứng dụng và đảm bảo an toàn thông tin.
                                                                                        Nguyễn Thị Vân - Văn phòng HĐND - UBND xã 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1454
Trước & đúng hạn: 1454
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:31/05/2023 17:32:49)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỨC CHÍNH - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Trần Văn Tưởng

Địa chỉ: Chủ tịch UBND xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203 780 105

Email: tranvantuong@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 16
Tất cả: 43,430