THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
Tuyên truyền Kết quả Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Cẩm Giàng lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027
19/08/2022 03:41:23

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Cẩm Giàng lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, được tổ chức từ ngày 08 - 09 tháng 8 năm 2022 tại Hội trường trung tâm huyện, trong đó họp phiên trù bị ngày 08/8/2022, khai mạc chính thức ngày 9/8/2022. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của tuổi trẻ huyện nhà. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2022 - 2027; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đoàn và văn kiện Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV; Bầu ban chấp hành Huyện đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương lần thứ XIV.

Tại Đại hội XXIV, Ban Chấp hành Huyện đoàn khoá XXIII đã trình Đại hội các văn kiện gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa XXIII; dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, tại Đại hội, các đại biểu đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ các văn kiện và sôi nổi thảo luận bảo đảm dân chủ, kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả.

Đại hội đã đưa ra các Mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới đó là:

Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Mục tiêu cụ thể đó là:

1. 100% cán bộ đoàn, 80% thanh niên được học tập quán triệt, truyên truyền về Nghị quyết Đảng, của Đoàn các cấp.

2. 100% Đoàn xã, thị trấn mỗi năm thành lập được ít nhất 01 mô hình CLB thanh niên phát triển kinh tế hoặc CLB sở thích,...

3. 100% Đoàn tại các xã, thị trấn đăng kí về đích Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu, đảm nhận thực hiện ít nhất 02 nội dung của các các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Đoàn các thị trấn thực hiện ít nhất 02 nội dung thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh.

4. Hằng năm, cấp huyện xây dựng ít nhất 01 công trình thanh niên trị giá 30 triệu đồng trở lên; 100% Đoàn các xã, thị trấn đảm nhận ít nhất 01 công trình, 02 phần việc thanh niên trị giá 3 triệu đồng trở lên.

5. Hằng năm, vận động đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi đi khám tuyển theo Luật Nghĩa vụ Quân sự và hoàn thành chỉ tiêu giao quân.

6. Phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện giải ngân các nguồn vốn ưu đãi đến cuối nhiệm kỳ đạt từ 10 tỷ đồng trở lên.

7. 100% cán bộ Đoàn được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; phấn đấu đến cuối nhiệm kì có ít nhất 80% cán bộ chủ chốt của Đoàn cơ sở có trình độ lý luận chính trị Trung cấp; 100% có trình độ chuyên môn Cao đẳng, Đại học.

8. Thu hút tập hợp thanh niên tham gia hoạt động và sinh hoạt Đoàn đạt 75% trở lên; có trên 90% số cơ sở Đoàn đạt vững mạnh hằng năm, 100% Chi đoàn xếp loại vững mạnh, 85% Đoàn viên xếp loại khá và xuất sắc; 100% Liên đội đạt vững mạnh, 90% đội viên, nhi đồng đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ.

9. Mỗi năm kết nạp mới từ 500 đoàn viên trở lên, giới thiệu ít nhất 120 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; 100% đội viên đăng ký và thực hiện tốt chương trình Rèn luyện đội viên.

10. Trong nhiệm kỳ, toàn huyện phát triển được từ 3 - 5 chi đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước

Báo cáo chính trị xác định 7 nhiệm vụ giải pháp như sau:

1. Công tác giáo dục

Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn”, Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”.

Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật cho thanh thiếu nhi. Tuyên truyền kết quả đại hội Đoàn các cấp; giáo dục thông qua trải nghiệm thực tế, nhân chứng sống, người thật việc thật; hoạt động về nguồn.

Triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị, truyền thống nhân kỷ niệm ngày kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước, ngày thành lập Đảng, Đoàn, Hội, Đội; tổ chức tuần đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn.

Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển đảo; tổ chức các hoạt động “Ngày pháp luật”. Tăng cường rà soát giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến.

2. Tổ chức các phong trào phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Triển khai có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình hợp tác xã, trang trại trẻ; hỗ trợ, khuyến khích và tạo điều kiện về ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Kiên trì thực hiện phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị nhân rộng các mô hình đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, “Tuyến đường Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn” tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại thị trấn Lai Cách và thị trấn Cẩm Giang. Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội; nâng cao chất lượng các chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”, “Hiến máu nhân đạo”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày Thứ bảy tình nguyện ”, “Đền ơn đáp nghĩa - uống nước nhớ nguồn ”, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, kịp thời tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, những vấn đề bức xúc, vấn đề mới phát sinh từ cộng đồng...

Triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và các hoạt động tạo môi trường để đoàn viên, thanh thiếu nhi phát huy khả năng sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ trong học tập, công tác và lao động sản xuất. Khuyến khích đoàn viên thanh niên tích cực đề xuất các sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn cuộc sống.

Tăng cường giáo dục cho thanh thiếu nhi về biên giới, hải đảo, chủ quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, ý thức cảnh giác cách mạng. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong đảm bảo an ninh, quốc phòng; Tăng cường tuyên truyền, vận động thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tăng cường các hoạt động giúp đỡ gia đình, thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, hải đảo.

3. Tổ chức các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Đẩy mạnh chương trình “Tiếp sức đến trường”. Duy trì hiệu quả các quỹ khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ sinh viên vay vốn tín dụng học tập, trao tặng sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vận động học sinh bỏ học và có nguy cơ bỏ học trở lại trường...

Tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp trong các trường trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên; Đa dạng hóa các hình thức tư vấn hướng nghiệp đối với thanh niên. Phối hợp với các tổ chức, các doanh nghiệp trong việc dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên. Hỗ trợ và nhân rộng các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, trang trại trẻ; phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện mở rộng nguồn vốn để hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

Phát động mạnh mẽ phong trào thể thao quần chúng trong thanh niên; phát hiện và đào tạo các tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao; phát huy hiệu quả hoạt động của các đội thanh niên tuyên truyền ca khúc cách mạng; truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, bia rượu, thuốc lá và các chất kích thích; triển khai các chương trình giáo dục giới tính, chăm sóc, giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên. Tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên tham gia “Học kỳ trong quân đội”. Giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại trẻ em, xâm hại nữ thanh niên.

4. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

Triển khai đồng bộ, toàn diện, nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động Đội trong nhà trường và trên địa bàn dân cư, triển khai có hiệu quả phong trào “Thiếu nhi Hải Dương thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đoàn thể tăng cường xã hội hóa, vận động nguồn lực phục vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi, chú trọng các giải pháp chăm lo cho thiếu nhi nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

5. Công tác xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

Quan tâm công tác phát triển đoàn viên trên cơ sở nâng cao chất lượng công tác kết nạp đoàn viên mới, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên; tổ chức thực hiện chủ trương đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú; đổi mới công tác quản lý đoàn viên theo hướng ứng dụng mạnh mẽ tin học và công nghệ thông tin; nâng cao hiệu quả tổ chức “Ngày đoàn viên”.

Nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở; xây dựng chi đoàn mạnh và đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt của chi đoàn; nâng cao chất lượng của cơ sở đoàn địa bàn dân cư. Củng cố, phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Kiên trì tham mưu cơ chế, chính sách cho cán bộ Đoàn ở cơ sở, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ Đoàn.

Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, chủ động thành lập các hội theo nghề nghiệp, nhu cầu, sở thích của thanh niên là thành viên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tăng cường công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên ở địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

6. Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị

Chủ động, sáng tạo, kiên trì tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các chủ trương, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ” chú trọng giới thiệu đoàn viên ưu tú là thanh niên nông thôn, trí thức trẻ, cán bộ đoàn cơ sở... để giới thiệu kết nạp vào Đảng; tổ chức diễn đàn “Thanh niên với Đảng - Đảng với thanh niên”. Đoàn huyện và cơ sở chủ động giới thiệu cán bộ có chất lượng, đã trưởng thành để bổ sung cho cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa ” trong nội bộ”.

7. Tiếp tục đổi mới công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy ở các cấp của Đoàn đảm bảo hợp lý, hoạt động có chất lượng. Trong chỉ đạo tăng cường tính chủ động, khuyến khích sự sáng tạo trong hoạt động tại cơ sở. Xây dựng ban chấp hành Đoàn các cấp vững mạnh, thực sự là cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; cơ quan tham mưu của các cấp uỷ Đảng về công tác thanh niên.

Qua 2 ngày Đại hội: Với tinh thần khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, Đại hội đã bầu đủ số lượng Ban Chấp hành khóa XXIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 19 đồng chí với số phiếu tập trung cao; bầu 11 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương lần thứ XIV nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Huyện đoàn Cẩm Giàng khóa XXIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất. Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Huyện đoàn khóa XXIV gồm 05 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn khóa XXIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tái cử chức danh Bí thư Huyện đoàn khóa XXIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Phó Bí thư Huyện đoàn khóa XXIII tái cử chức danh Phó Bí thư Huyện đoàn khóa XXIV, được bầu làm Chủ nhiệm UBKT Huyện đoàn khóa XXIV. Bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện đoàn gồm 05 đồng chí.

Với khẩu hiệu tuổi trẻ Cẩm Giàng khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo. Đại hội kêu gọi đoàn viên, thanh niên trong toàn Huyện Cẩm Giàng quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, phát huy những thuận lợi để khẳng định vai trò và khát vọng của tuổi trẻ Huyện Cẩm Giàng, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2022 18:23:15)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỨC CHÍNH - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Trần Văn Tưởng

Địa chỉ: Chủ tịch UBND xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203 780 105

Email: tranvantuong@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0